Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijetí dětí a zápis do MŠ

  Formuláře potřebné k zápisu:

 

Žádost o přijetí do MŠ:

https://uloz.to/file/elWVcQzup4gL/zadost-o-prijeti-do-ms-2-16-5-2020-doc

 

Čestné prohlášení o očkování:

 

https://uloz.to/file/ANfxChd0P2PK/cestne-prohlaseni-k-ockovani-docx

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

       Ředitelka Mateřské školy Blatná, Vrchlického stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let.

 

II.

     Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

III.

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

     Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou 3 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

     Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

       Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace.  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.  

        Ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy při rovnosti bodů upřednostní dítě starší dle data narození.

 

Kritérium

Bodové hodnocení

 

 

 

Trvalý pobyt dítěte

ve školském  obvodu

MŠ Vrchlického

9

ve školském obvodu  MŠ Šilhova

6

v Blatné

2

v ostatních obcích

0

 

 

 

 

 

 

Věk dítěte

Dítě do 3 let věku

0

3 roky věku k 31.8. daného roku

5

4 roky věku k 31.8. daného roku

6

5 let věku k 31.8. daného roku

7

Sourozenec umístěný v MŠ Vrchlického

 

3

Individuální situace dítěte

Dítě se zvýšenou sociální potřebností

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský obvod Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Vrchlického 726, 38801 Blatná tvoří západní část města s ulicemi:

9. května, Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Böhmova, Dlouhá, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Hálova, Holečkova, Husovy sady, Chlumská, Jana Wericha, Krátká, Lhotka, Malá, Na Hřebeni, Na Obůrce, Na Příkopech, Na Růžových plantážích, nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nad Vdovečkem, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého, Paštická, Plzeňská, Pod Vinicí, Podskalská, Průchova, Rakovnická, Riegrova, Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. J. P. Koubka, tř. T. G. Masaryka, Tylova, Tyršova, U Jeslí, U Sladovny, V Jezárkách, Ve Škalí, Velký vrch, Vrbenská, Vrchlického, Za Pustým, Za Sladovnou, a části města Blatenka, Drahenický Málkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice.

 

a obce na základě dohod: 

Bezdědovice, Buzice, Hajany, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Mačkov, Myštice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice a Uzeničky

 

INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK.ROCE 2020/2021

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POSLEDNÍ ROK PŘED VSTUPEM DO ZŠ

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, zákonný zástupce je povinný přihlásit dítě ve školském obvodu jim vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky, které pobývají na území ČR déle než 90 dnů

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany